Market là gì?

Market là gì? Từ “market” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “market” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “market” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ market trong Tiếng Việt

@market /'mɑ:kit/
* danh từ
- chợ
=to go to market+ đi chợ
- thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng
=the foreign market+ thị trường nước ngoài
- giá thị trường; tình hình thị trường
=the market fell+ giá thị trường xuống
=the market rose+ giá thị trường lên
=the market is quiet+ tình hình thị trường ổn định; thị trường chứng khoán bình ổn
!to bring one's eggs (hogs) to a bad market (to the wrong market)
- làm hỏng việc, làm lỡ việc; hỏng kế hoạch, tính sai
!to make a market of one's honour
- bán rẻ danh dự
* ngoại động từ
- bán ở chợ, bán ở thị trường
* nội động từ
- mua bán ở chợ
@Chuyên ngành kinh tế
-bán ra thị trường
-buôn bán
-chợ
-giá
-nơi tiêu thụ
-sở giao dịch
-thị trường
-thị trường Sở giao dịch
-thị trường trung tâm buôn bán
-tiêu thụ
-tìm thị trường tiêu thụ cho (hàng hóa)
@Chuyên ngành kỹ thuật
-người đếm
@Lĩnh vực: toán & tin
-máy chỉ
Nghe phát âm từ “market

Đặt câu với từ market

Bạn cần đặt câu với từ market, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • The market share usually is affected by market power.
 • ➥ Thị phần thường bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thị trường.
 • Market Madness.
 • ➥ Bùi Thị Trường.
 • Thepprasit Market is the biggest and busiest market in Pattaya.
 • ➥ Chợ Thepprasit là chợ lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở Pattaya.
 • And the environment might be things like the stock market or the bond market or the commodities market.
 • ➥ Và môi trường làm việc có thể là thị trường chứng khoán hay trái phiếu hay thị trường hàng hóa.
 • Floating market, Vietnam
 • ➥ Cảnh chợ trên sông, Việt Nam
 • At market price.
 • ➥ Giá thị trường.
 • Tough market, Vertigo.
 • ➥ Vertigo là thị trường khó nhai lắm.
 • The market price.
 • ➥ Tôi sẽ trả theo giá thị trường.
 • A market top (or market high) is usually not a dramatic event.
 • ➥ Một đỉnh thị trường (hoặc cao thị trường) thường không phải là một sự kiện đầy kịch tính.
 • Hwanghak-dong Flea Market and Janganpyeong Antique Market also offer antique products.
 • ➥ Chợ trời Hwanghak-dong và Chợ Cổ Janganpyeong cũng cung cấp các sản phẩm đồ cổ.
 • The foreign exchange market is the most liquid financial market in the world.
 • ➥ Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính thanh khoản nhất trên thế giới.
 • Double the market price.
 • ➥ Gấp đôi giá thị trường.
 • A regulated free market.
 • ➥ Thị trường tự do bị kiểm soát.
 • At a flea market.
 • ➥ Ở chợ giảm giá.
 • Basics of Stock Market
 • ➥ Những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
 • The intrinsic nature of derivatives market associates them to the underlying spot market.
 • ➥ Bản chất nội tại của thị trường phái sinh liên kết chúng với thị trường giao ngay của tài sản cơ sở.
 • These transactions usually occur in a labour market where wages are market determined.
 • ➥ Những giao dịch này thường xảy ra trong thị trường lao động, nơi lương thị trường định giá.
 • First, I'm going to talk about a market, just a pure exchange market.
 • ➥ Đầu tiên, lấy ví dụ về cuộc mua bán, chỉ là một hoạt động mua bán thuần túy.
 • Near the old market.
 • ➥ Gần chợ cũ.
 • (Literally, To the market.)
 • ➥ (Đặc biệt trước khi đưa ra thị trường.)
 • Black-market importers, thieves...
 • ➥ Tay buôn chợ đen, trộm cướp...
 • IMPORTANT - MARKET TRADING HALT.
 • ➥ Thương mại: chợ Thuận Hiệp.
 • River bird A market.
 • ➥ Chim sông Một khu chợ.
 • Like a fish market.
 • ➥ Giống như chợ cá vậy.
 • Unlike a stock market, the foreign exchange market is divided into levels of access.
 • ➥ Không giống như một thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối được chia thành các cấp độ truy cập.
 • The flea markets are called "Free Market" on Saturdays and "Hope Market" on Sundays.
 • ➥ Những phiên chợ trời còn được gọi là "Chợ tự do" vào thứ bảy và "Chợ hy vọng" vào chủ nhật.
 • The foreign exchange market (Forex, FX, or currency market) is a global decentralized or over-the-counter (OTC) market for the trading of currencies.
 • ➥ Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ.
 • How about Noryangjin Seafood Market?
 • ➥ Anh thấy chợ hải sản thế nào?
 • The famous Moore Street open-air fruit and vegetable market is Dublin's oldest food market.
 • ➥ Đường phố Moore nổi tiếng với các mặt hàng trái cây và các chợ rau quả và là chợ thực phẩm lâu đời nhất của Dublin.
 • Percentage of Indian telecommunication market.
 • ➥ Thị phần viễn thông của người Ấn.
 • The market must adjust instead. "
 • ➥ Tình hình thị trường đáng lẽ phải thay đổi. "
 • I love the Forex Market
 • ➥ Tôi yêu Thị Trường Ngoại Hối
 • Stop playing the stock market.
 • ➥ Đừng chơi chứng khoán nữa.
 • It could be black market.
 • ➥ Có thể là ở chợ đen.
 • "Priced out of the market?
 • ➥ Giá cánh kéo từ giá thị trường.
 • Transplanted black market modified hearts.
 • ➥ Cấy ghép tim chợ đen biến thể.
 • 2012: The aggregate Linux server market revenue exceeds that of the rest of the Unix market.
 • ➥ 2012: Doanh thu thị trường máy chủ Linux tổng hợp vượt quá phần còn lại của thị trường Unix.
 • The largest wholesale and retail market in South Korea, the Dongdaemun Market, is located in Seoul.
 • ➥ Thị trường bán buôn và bán lẻ lớn nhất ở Hàn Quốc, chợ Dongdaemun, nằm ở Seoul.
 • These permits can be sold privately or in the international market at the prevailing market price.
 • ➥ Những giấy phép này có thể được bán riêng hoặc trên thị trường quốc tế theo giá thị trường hiện hành.
 • The stock market is very active.
 • ➥ Thị trường chứng khoáng rất năng động.
 • How Economic Reality Influences The Market
 • ➥ Thực tiễn kinh tế ảnh hưởng đến thị trường ( chứng khoán ) như thế nào
 • Maybe this thing is black market.
 • ➥ Đây có thể là chợ đen nào đấy.
 • It's a market for stolen goods.
 • ➥ Đó là khu chợ chuyên mua bán hàng ăn cắp.
 • "Food in the Traditional Market: 3.
 • ➥ Danh sách chợ ở Hàn Quốc ^ “부산 자갈치시장”. ^ “Food in the Traditional Market: 3.
 • The Gukje Market is also nearby.
 • ➥ Chợ Gukje cũng nằm gần đó.
 • Do you know the market price?
 • ➥ Ngươi có biết giá thị trường?
 • Go back to the fruit market!
 • ➥ Quay về chợ hoa quả!
 • ( People talking, market and traffic sounds )
 • ➥ ( Tiếng chợ búa, xe cộ )
 • Market prices fluctuate with every transaction.
 • ➥ Giá cả thị trường biến động qua mỗi lần giao dịch.
 • Friday and Tuesday are market days.
 • ➥ Các ngày mua sắm là ngày thứ ba và thứ bảy.
 • Other factors included a healthy job market, a rising stock market, strong home sales and low unemployment.

Các từ liên quan khác