Negotiate là gì?

Negotiate là gì? Từ “negotiate” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “negotiate” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “negotiate” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ negotiate trong Tiếng Việt

@negotiate /ni'gouʃieit/
* động từ
- (thương nghiệp), (chính trị) điều đình, đàm phán, thương lượng, dàn xếp
=to negotiate a treaty+ đàm phán để ký một hiệp ước
- đổi thành tiền, chuyển nhượng cho người khác để lấy tiền, trả bằng tiền (chứng khoán, hối phiếu, ngân phiếu)
- vượt qua được (vật chướng ngại, khó khăn...)
@Chuyên ngành kinh tế
-dàn xếp
-điều đình
-thương lượng
@Chuyên ngành kỹ thuật
-thanh toán
-thương lượng
Nghe phát âm từ “negotiate

Đặt câu với từ negotiate

Bạn cần đặt câu với từ negotiate, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • You want to negotiate, gringo?
 • ➥ Muốn đàm phán hả, bạch tạng?
 • Pyrrhus offers to negotiate with the Romans.
 • ➥ Pyrrhus đề nghị thương lượng với những người La Mã.
 • He wanted to negotiate a higher price.
 • ➥ Anh ta muốn một mức giá cao hơn.
 • Jephthah tries to negotiate with the Ammonites.
 • ➥ Giép-thê đã cố gắng đàm phán với dân Am-môn.
 • You know who to arrest, who to negotiate with.
 • ➥ Biết phải bắt giữ ai, thương lượng với ai.
 • Women do not negotiate for themselves in the workforce.
 • ➥ Phụ nữ không đàm phán thương lượng cho bản thân ở công sở.
 • Sure would show Washington you can't negotiate with terrorists.
 • ➥ Chắc Washington biết anh không thể thương thảo với những tên khủng bố này.
 • I just don't negotiate with people who are fundamentally deceptive.
 • ➥ Chỉ là tôi không thượng lượng với những người có bản chất lừa bịp.
 • Difficult bastards to negotiate with, but it's a good deal.
 • ➥ Tên khốn khó thương lượng nhất, nhưng đây là một vụ làm ăn tốt.
 • To negotiate some of these, vehicles have to use a switchback.
 • ➥ Để đi qua được một số con đường này, xe cộ phải chạy ngoằn ngoèo.
 • At this moment, the representatives of the Atlantic Alliance, negotiate with Moscow.
 • ➥ đại diện của Liên Minh Đại Tây Dương đang thỏa thuận với Matxcơva.
 • We are not authorized to negotiate the conditions of that eternal plan.
 • ➥ Chúng ta không được phép sửa đổi các điều kiện của kế hoạch vĩnh cửu đó.
 • You said tomas was in from portugal To negotiate a trade deal.
 • ➥ Nàng nói Tomas từ Bồ Đào Nha tới để thương thảo về giao thương giữa hai nước.
 • As the conflict raged, other Arab governments attempted to negotiate a peaceful resolution.
 • ➥ Khi xung đột leo thang, các chính phủ Ả Rập khắc tìm cách đàm phán một giải pháp hoà bình.
 • Do you really want to negotiate with somebody who clearly has mental problems?
 • ➥ Em thật sự muốn thương lượng với kẻ thần kinh không bình thường hả?
 • On the free market of individual desires, I negotiate my value every day.
 • ➥ Mỗi ngày, trên cái thị trường tự do về ham muốn, mong ước cá nhân, tôi thương thảo, đàm phán giá trị của bản thân mình.
 • It is the policy of the United Nations not to negotiate with terrorists.
 • ➥ Chính sách của Liên Hiệp Quốc là không thương lượng với khủng bố.
 • Turned out, the E.L.N. didn't negotiate, so they put out a kill order.
 • ➥ Hóa ra, phiến quân không chấp nhận đàm phán, thế nên họ ra lệnh tấn công.
 • You can choose to negotiate with the buyer or ignore and archive the RFP.
 • ➥ Bạn có thể chọn thương lượng với người mua hoặc bỏ qua và lưu trữ RFP.
 • I would have to negotiate with the silkworm for the elastic in my britches!
 • ➥ Tôi sẽ phải xin phép lũ tằm để để quần áo của tôi được mềm mại hơn!
 • The Collective Bargaining Agreement Act in 2008 guaranteed trade unions the power to negotiate with employers.
 • ➥ Đạo luật thỏa thuận mua bán tập thể trong năm 2008 đảm bảo các công đoàn thương mại có quyền thương lượng với các nhà tuyển dụng.
 • He also helped to negotiate a peace treaty with Geiseric after the Vandal invasion of Africa.
 • ➥ Ông còn giúp đàm phán một hiệp ước hòa bình với Geiseric sau cuộc xâm lược châu Phi của người Vandal.
 • “Messengers of peace,” diplomats sent to negotiate peace with the warlike Assyrians, face mockery and humiliation.
 • ➥ “Các sứ-giả cầu hòa”, tức các phái đoàn ngoại giao được sai đi để thương thuyết về hòa bình với quân A-si-ri hiếu chiến, bị chế giễu và bị lăng nhục.
 • Russia, Turkey and Iran planned to meet to negotiate a settlement over the Syrian Civil War.
 • ➥ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dự định gặp nhau để thương lượng giải quyết trong cuộc nội chiến Syria mà sẽ loại trừ Hoa Kỳ.
 • Sire, if you are prepared to withdraw your troops beyond the Neman, then the Emperor will negotiate.
 • ➥ Nếu ngài chuẩn bị rút quân trước Neman, hoàng đế của chúng tôi sẽ đàm phán.
 • Donkeys are able to negotiate tight corners and wind their way through narrow, fence-lined access paths.
 • ➥ Lừa có thể đi qua những khúc quanh chật hẹp và lối đi quanh co có rào.
 • Once the highest bidding MLB team was determined, the player could then only negotiate with that team.
 • ➥ Khi mà mức giá cao nhất được xác định, cầu thủ chỉ có thể thỏa thuận với đội bóng đó.
 • Gaius Fabricius Luscinus is sent on a mission to Pyrrhus to negotiate the release of Roman prisoners of war.
 • ➥ Gaius Fabricius Luscinus được phái đến với nhiệm vụ thương lượng với Pyrrhus về việc giải phóng những tù nhân chiến tranh La Mã.
 • The Allies abandoned the Treaty of Sèvres to negotiate a new treaty at Lausanne with the Turkish National Movement.
 • ➥ Đồng minh đã từ bỏ Hiệp ước Sèvres để đàm phán một hiệp ước mới tại Lausanne với Phong trào Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
 • Instead of continuing with the military campaign, China asked Tibet to send representatives to Beijing to negotiate an agreement.
 • ➥ Thay vì tiếp tục chiến dịch quân sự, Trung Quốc yêu cầu Tây Tạng cử các đại diện đến Bắc Kinh để đàm phán một thỏa thuận.
 • In some lands women are not even permitted to discuss sex with men, much less to negotiate safer sex practices.
 • ➥ Trong một số nước phụ nữ thậm chí không được phép nói chuyện với đàn ông về tình dục, huống hồ là thương lượng về các thực hành tình dục an toàn.
 • 'One precisely calculated shot to incapacitate me,'in the hope that it would buy you more time to negotiate my silence.'
 • ➥ Một phát súng được tính toán rất chính xác để vô hiệu hóa tôi, với hi vọng nó sẽ cho cô đủ thời gian để thuyết phục tôi ngậm miệng.
 • When the civil wars began in 1562, Coligny decided to take arms only after long hesitation, and remained always ready to negotiate.
 • ➥ Khi cuộc nội chiến bùng nổ năm 1562, sau khi chần chừ trong một thời gian dài, Coligny quyết định cầm vũ khí để chiến đấu, nhưng luôn sẵn sàng thương thuyết.
 • In theater, you have the character and the actor in the same place, trying to negotiate each other in front of an audience.
 • ➥ Trên sân khấu, bạn cùng lúc được thấy các nghệ sĩ và cả nhân vật của họ điều đình lẫn nhau ngay trước mặt khán giả.
 • Radio Beijing broadcast the religious leader's call for Tibet to be "liberated" into Tibet, which created pressure on the Lhasa government to negotiate with the People's Republic.
 • ➥ Đài phát thanh Bắc Kinh đã phát lệnh kêu gọi lãnh đạo tôn giáo kêu gọi Tây Tạng được "giải phóng" vào Tây Tạng, tạo áp lực lên chính phủ Lhasa để đàm phán với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • The young Edward was accompanied by his mother Isabella, who was the sister of King Charles, and was meant to negotiate a peace treaty with the French.
 • ➥ Edward con được hộ tống bởi thân mẫu Isabella, cũng là em gái của Vua Charles, và có ý định đàm phán hiệp ước hòa bình với người Pháp.
 • Arab mediators convinced Iraq and Kuwait to negotiate their differences in Jiddah, Saudi Arabia, on 1 August 1990, but that session resulted only in charges and counter-charges.
 • ➥ Những nhà hoà giải Ả Rập thuyết phục Iraq và Kuwait thương lượng với nhau tại Jiddah, Ả Rập Saudi, ngày 1 tháng 8 năm 1990, nhưng lần gặp gỡ đó chỉ để hai phía đưa ra những lời buộc tội lẫn nhau.
 • Perhaps Pharaoh planned to woo her and impress her with his wealth and then negotiate with her “brother” to obtain her as a wife. —Genesis 12:14-16.
 • ➥ Có lẽ Pha-ra-ôn định sẽ ve vãn và gây ấn tượng với bà bằng khối tài sản kếch xù, rồi điều đình với “anh trai” bà để lấy bà làm vợ.—Sáng-thế Ký 12:14-16.
 • If the parties failed to agree on terms, the government planned to negotiate with the losing bidder, the consortium led by SK Energy of South Korea, to construct the refinery.
 • ➥ Nếu các bên không đồng ý về các điều khoản, chính phủ có kế hoạch đàm phán với nhà thầu thua lỗ, liên doanh do SK Energy của Hàn Quốc dẫn đầu, để xây dựng nhà máy lọc dầu.
 • The 1923 and 1926 Imperial Conferences decided that New Zealand should be allowed to negotiate its own political treaties, and the first commercial treaty was ratified in 1928 with Japan.
 • ➥ Các hội nghị đế quốc năm 1923 và 1926 quyết định rằng New Zealand nên được phép đàm phán các hiệp ước chính trị của mình, và hiệp định thương mại đầu tiên được phê chuẩn vào năm 1928 với Nhật Bản.
 • He led an all-party delegation to re-negotiate in talks for self-rule, eventually reaching an agreement with the British for a new constitution granting internal self-rule in 1959.
 • ➥ Ông lãnh đạo một phái đoàn liên đảng phái đàm phán tự trị với Anh, cuối cùng đạt thành hiệp định về một hiến pháp mới trao quyền tự trị toàn diện vào năm 1959.
 • Israel's official policy at the time was to refuse to negotiate with terrorists under any circumstances, as according to the Israeli government such negotiations would give an incentive to future attacks.
 • ➥ Chính sách chính thức của Israel ở thời điểm đó là từ chối đàm phán với những kẻ khủng bố trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi theo chính phủ Israel những cuộc đàm phán như vậy sẽ khuyến khích các cuộc tấn công trong tương lai.
 • The demonstrations in Kompong Cham became particularly violent, with two National Assembly deputies, Sos Saoun and Kim Phon, being killed by demonstrators on 26 March after driving to the town to negotiate.
 • ➥ Riêng cuộc biểu tình ở Kompong Cham đặc biệt diễn ra trong làn sóng bạo lực nghiêm trọng, khiến hai vị phó chủ tịch Quốc hội là Sos Saoun và Kim Phon bị những người biểu tình giết chết vào ngày 26 tháng 3 sau khi lái xe đến thị trấn để thương lượng.
 • With the help of Johannes Jessenius, Kepler attempted to negotiate a more formal employment arrangement with Tycho, but negotiations broke down in an angry argument and Kepler left for Prague on April 6.
 • ➥ Với sự giúp đỡ của Johannes Jessenius, Kepler tìm cách thỏa thuận một chỗ làm chính thức với Tycho, nhưng chuyện này đổ bể sau một cuộc tranh cãi nóng nảy và Kepler rời Praha ngày 6 tháng 4.
 • The Estates chose the latter option; the English Parliament agreed to repeal the Alien Act, and new commissioners were appointed by Queen Anne in early 1706 to negotiate the terms of a union.
 • ➥ Phía Scotland lựa chọn con đường thứ hai, và Nghị viện Anh đã đồng ý bãi bỏ Đạo luật Alien, và các ủy viên mới được chỉ định bởi Nữ vương Anne vào đầu năm 1706 để thương lượng các điều khoản của liên minh.
 • August 26, 2004 at the Department of Sport Long An, Binh Dien Fertilizer Company has signed a contract with the Department to negotiate on the receiving team and rename the Binh Dien volleyball team - Long An.
 • ➥ Ngày 26 tháng 8 năm 2004 tại Sở TDTT Long An, Công ty Phân bón Bình Điền đã ký hợp đồng với Sở để đàm phán về việc tiếp nhận đội bóng và thay tên thành Đội bóng chuyền Bình Điền - Long An.
 • The royal prerogative includes the powers to appoint and dismiss ministers, regulate the civil service, issue passports, declare war, make peace, direct the actions of the military, and negotiate and ratify treaties, alliances, and international agreements.
 • ➥ Đặc quyền Hoàng gia bao gồm quyền hạn để bổ nhiệm và miễn nhiệm các bộ trưởng, kiểm soát dịch vụ dân sự, vấn đề hộ chiếu, tuyên chiến, giảng hoà, điều khiển hành động của quân đội, và thương lượng và phê chuẩn hiệp ước, các liên minh, và thoả thuận quốc tế.
 • Bad faith is a concept in negotiation theory whereby parties pretend to reason to reach settlement, but have no intention to do so, for example, one political party may pretend to negotiate, with no intention to compromise, for political effect.
 • ➥ Đức tin xấu là một khái niệm trong lý thuyết đàm phán, theo đó các bên giả vờ lý do để đạt được giải quyết, nhưng không có ý định làm như vậy, ví dụ, một đảng chính trị có thể giả vờ thương lượng, không có ý định thỏa hiệp.
 • After two difficult years, Lee asked him to negotiate with the Malaysian Deputy Prime Minister Tun Abdul Razak and Minister for External Affairs Tun Dr. Ismail Abdul Rahman in July 1965 for Singapore to have a looser arrangement with Malaysia within the Federation.
 • ➥ Sau hai năm khó khăn, Lý Quang Diệu yêu cầu Ngô Khánh Thụy đàm phán với Phó Thủ tướng Malaysia Tun Abdul Razak và Bộ trưởng Ngoại vụ Ismail Abdul Rahman trong tháng 7 năm 1965 để Singapore có được một liên kết thả lỏng hơn trong liên bang.

Các từ liên quan khác