Obligate là gì?

Obligate là gì? Từ “obligate” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “obligate” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “obligate” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ obligate trong Tiếng Việt

@obligate /'ɔbligeit/
* ngoại động từ
- bắt buộc, ép buộc
@Chuyên ngành kỹ thuật
-bắt buộc
-ép buộc
Nghe phát âm từ “obligate

Đặt câu với từ obligate

Bạn cần đặt câu với từ obligate, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Also, almost all algae are obligate aerobes.
 • ➥ Ngoài ra, gần như tất cả các loài tảo cũng thuộc dạng hiếu khí bắt buộc.
 • Why does honesty obligate us to be humble?
 • ➥ Tại sao lòng ngay thẳng bắt buộc chúng ta phải khiêm nhường?
 • If an obligate parasite cannot obtain a host it will fail to reproduce.
 • ➥ Một ký sinh trùng bắt buộc nếu không tìm đến được một vật chủ thì nó sẽ không thể sinh sản.
 • The African lungfishes are obligate air breathers, with reduced gills in the adults.
 • ➥ Cá phổi châu Phi là cá hít thở không khí bắt buộc, với mang bị tiêu giảm ở cá trưởng thành.
 • Obligate parasites have evolved a variety of parasitic strategies to exploit their hosts.
 • ➥ Ký sinh trùng bắt buộc vì thế đã phát triển một loạt các chiến lược ký sinh để tìm đến và khai thác vật chủ của chúng.
 • Like all African lungfish it has two lungs and is an obligate air-breather.
 • ➥ Như mọi loài cá phổi châu Phi, nó có hai lá phổi và thở khí bắt buộc.
 • Sodium fluoroacetate is toxic to all obligate aerobic organisms, and highly toxic to mammals and insects.
 • ➥ Natri floacetat là thuốc độc với tất cả sinh vật hiếu khí bắt buộc, và có độc tính cực cao với động vật có vú và côn trùng.
 • Two other obligate stygobionts were exterminated in the same action – the pseudoscorpion Microcreagris nickajackensis and the ground beetle Pseudanophthalmus nickajackensis.
 • ➥ Hai obligate stygobionts khác cũng bị tiêu diệt bởi việc xây dựng con đập này - pseudoscorpion Microcreagris nickajackensis và loài bọ cánh cứng mặt đất Pseudanophthalmus nickajackensis.
 • Lock products (such as swaps, futures, or forwards) obligate the contractual parties to the terms over the life of the contract.
 • ➥ Các sản phẩm khóa cứng (ví dụ như các hoán đổi, tương lai, hoặc hợp đồng kỳ hạn) ràng buộc các bên ký hợp đồng với các điều khoản trong suốt thời gian của hợp đồng.
 • An obligate parasite or holoparasite is a parasitic organism that cannot complete its life-cycle without exploiting a suitable host.
 • ➥ Một ký sinh trùng bắt buộc (tiếng Anh: obligate parasite) hoặc holoparasit là một sinh vật kí sinh mà nó không thể hoàn thành chu trình sống của mình nếu không khai thác được dưỡng chất từ vật chủ phù hợp .
 • Bordetella species, with the exception of B. petrii, are obligate aerobes, as well as highly fastidious, or difficult to culture.
 • ➥ Các loài Bordetella, ngoại trừ B. petrii, là sinh vật hiếu khí bắt buộc, cũng như rất khó tính hoặc khó nuôi cấy.
 • Beyond being obligate parasites, they also decrease the vigor of plants and increase the plants' susceptibility to other pests and diseases.
 • ➥ Ngoài việc ảnh hưởng của ký sinh trùng, chúng cũng làm giảm sức sống của thực vật và tăng tính nhạy cảm của cây đối với các sâu bệnh khác.
 • Since all members in the genus Nitrobacter are obligate aerobes, oxygen along with phosphorus tend to be factors that limit their capability to perform nitrogen fixation.
 • ➥ Vì tất cả các loài trong chi Nitrobacter là những sinh vật hiếu khí bắt buộc, oxy cùng với photpho có xu hướng là các yếu tố hạn chế khả năng thực hiện cố định đạm của chúng.

Các từ liên quan khác