Outdated là gì?

Outdated là gì? Từ “outdated” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “outdated” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “outdated” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ outdated trong Tiếng Việt

@outdated /aut'deitid/
* tính từ
- lỗi thời, cổ
@Chuyên ngành kỹ thuật
-lỗi thời
@Lĩnh vực: xây dựng
-hết thời
Nghe phát âm từ “outdated

Đặt câu với từ outdated

Bạn cần đặt câu với từ outdated, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Yet someone said that my formations are outdated
 • ➥ Dường như tài đức của ta chẳng là gì khi đem so bì với họ cả.
 • Replacements for the outdated battleships were restricted to a maximum size of 10,000 tons.
 • ➥ Những phần thay thế cho các thiết giáp hạm cũ đều bị giới hạn kích thước tối đa 10.000 tấn.
 • It sold for 400 yen, the same price as an outdated mechanical governor.
 • ➥ Nó được bán với giá 400 yên, cùng mức giá như một thống đốc cơ khí lạc hậu.
 • We were trying to build, or reconstruct largely, an airport that had grown outdated.
 • ➥ Chúng tôi đã cố gắng xây dựng hay tái hiện một sân bay đã cũ kĩ quá rồi.
 • In this way, we avoid giving the impression that some parts of the Bible are outdated or irrelevant.
 • ➥ Nhờ vậy, chúng tôi tránh tạo cảm tưởng là một số phần trong Kinh Thánh đã lỗi thời.
 • Marriage itself might seem an outdated institution, no longer viable in a modern world under the spell of a new morality.
 • ➥ Dưới tác động của nền luân lý mới, hôn nhân dường như đã trở thành một sắp đặt lỗi thời, không thực tế trong xã hội hiện đại.
 • Many people say that the Bible is full of myths and legends, that it’s outdated, or that it’s just too hard to understand.
 • ➥ Nhiều người nghĩ Kinh Thánh chỉ toàn chuyện huyền thoại, lỗi thời hoặc quá khó hiểu.
 • " The current federal records management system is based on an outdated approach involving paper and filing cabinets , " Obama said in a statement announcing the orders .
 • ➥ " Hệ thống quản lý tài liệu liên bang hiện đang dùng phương pháp lỗi thời với giấy má và tủ hồ sơ , " Obama nói trong thông báo ra lệnh .
 • William Cohen told reporters "In simple terms, one of our planes attacked the wrong target because the bombing instructions were based on an outdated map".
 • ➥ William Cohen nói với các nhà báo "Một cách đơn giản, một trong các máy bay của chúng ta tấn công sai mục tiêu vì chỉ dẫn oanh tạc dựa trên một bản đồ lỗi thời".
 • Since the loudly proclaimed end of the Cold War, cuts have been made in outdated nuclear weapons, but huge arsenals of other deadly weapons remain and continue to be developed.
 • ➥ Từ khi người ta rầm rộ công bố là Chiến tranh Lạnh đã chấm dứt, những vũ khí hạt nhân lỗi thời đã bị phế thải, nhưng những kho vũ khí độc hại khổng lồ khác vẫn còn đó và tiếp tục được phát triển thêm.
 • This tension between past, present, and future is represented in the "retrofitted" future depicted in the film, one which is high-tech and gleaming in places but decayed and outdated elsewhere.
 • ➥ Sự căng thẳng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai được phản ánh trong tương lai "được trang bị" miêu tả trong bộ phim, một bên là những thứ lấp lánh công nghệ cao ở những nơi nhưng đã bị hư hỏng và lỗi thời ở mặt khác.

Các từ liên quan khác