Petition là gì?

Petition là gì? Từ “petition” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “petition” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “petition” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ petition trong Tiếng Việt

@petition /pi'tiʃn/
* danh từ
- sự cầu xin, sự thỉnh cầu
- đơn xin, đơn thỉnh cầu; kiến nghị
- (pháp lý) đơn
* ngoại động từ
- làm đơn xin, làm đơn thỉnh cầu; viết kiến nghị cho
* nội động từ
- cầu xin, thỉnh cầu; kiến nghị
=to petition for something+ thỉnh cầu cái gì; kiến nghị cái gì
=to petition to be allowed to do something+ xin phép được làm gì
@Chuyên ngành kinh tế
-đơn xin
-sự thỉnh cầu
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-kiến nghị
Nghe phát âm từ “petition

Đặt câu với từ petition

Bạn cần đặt câu với từ petition, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Please sign the petition.
 • ➥ Hãy ký đơn kiến nghị!
 • Are you behind this petition?
 • ➥ Có phải cô đứng sau vụ kiến nghị này không?
 • Petition Jehovah for his holy spirit.
 • ➥ Hãy siêng năng học hỏi Lời của Ngài cùng các sách báo của tín đồ đấng Christ.
 • He's gone to petition the Federation.
 • ➥ Em ấy muốn thỉnh cầu Liên minh các chủng tộc.
 • You know, we need a petition signer.
 • ➥ Anh biết đấy, chúng ta cần& lt; br / & gt; một lá đơn kiến nghị.
 • And regarding what matter do you petition the court?
 • ➥ Tào tướng quân lên triều... không biết là vì chuyện gì?
 • This is a feedback box called a petition box.
 • ➥ Đây là một hòm thư góp ý gọi là hộp kiến nghị.
 • I'm not ashamed to say I started the petition.
 • ➥ Tôi không hề xấu hổ khi nói rằng chính tôi là người bắt đầu việc kiến nghị.
 • So we thought, "Hmm ... a petition with one million signatures.
 • ➥ Nên chúng tôi đã nghĩ, "Hmm ... một lá đơn kiến nghị với một triệu chữ ký.
 • This led to an online petition calling for his resignation.
 • ➥ Chính thái độ này đã dẫn tới một cuộc thỉnh nguyện trực tuyến kêu gọi ông từ chức.
 • To petition Dominus with such insanity would only provoke further punishment.
 • ➥ Yêu cầu Ông chủ trong tình trạng bấn loạn như vậy chỉ có thể bị phạt nặng hơn
 • The glorification of his Father takes first place in his petition.
 • ➥ Trước tiên, ngài cầu cho sự vinh hiển của Cha ngài.
 • In turn, the heavens would petition God to provide rain clouds.
 • ➥ Cuối cùng các từng trời cầu xin Đức Chúa Trời kéo mây đến.
 • A Change.org petition criticising him gained tens of thousands of signatures.
 • ➥ Một bản kiến nghị tại change.org chỉ trích ông đã nhận được hàng chục ngàn chữ ký.
 • The king’s heart was softened, and he granted her petition.3
 • ➥ Nhà vua mềm lòng và nhậm lời cầu xin của bà.3
 • He signed a petition against bauxite mining in the Central Highlands.
 • ➥ Ông ký đơn kiến nghị phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
 • Jeanine needed a reason to petition the Council to institute martial law.
 • ➥ Nhưng Jeanine chưa từng có lý do để thuyết phục Hội đồng áp dụng Thiết quân luật.
 • The King followed and box full of petition papers one month later .
 • ➥ Đức Vua nghe theo và chỉ trong vòng một tháng , đơn , thư , sớ đã đầy hòm .
 • A petition to Microsoft was filed to reinstate USB sync for Outlook.
 • ➥ Một kiến nghị với Microsoft đã trình lên để yêu cầu đồng bộ USB cho Outlook.
 • The first four are laments, or dirges; the fifth is a petition, or prayer.
 • ➥ Bốn bài đầu là những bài ca thương hoặc ai oán; bài thứ năm là những lời nài xin hoặc khẩn cầu.
 • The hunger strike was meant as a petition for the release of several comrades.
 • ➥ Cuộc tuyệt thực này được coi như một thỉnh nguyện đòi thả nhiều đồng chí bị giam giữ.
 • Heartfelt prayer that includes praise, thanksgiving, and petition is an important part of true worship.
 • ➥ Lời cầu nguyện chân thành—bao gồm sự ngợi khen, tạ ơn và nài xin—là một phần quan trọng của sự thờ phượng thật.
 • There is a way that we can completely bypass Eastlands committee without a discharge petition.
 • ➥ Có một cách chắc chắn để qua được ủy ban của Eastland mà không cần xin miễn trừ.
 • And an online petition has already accumulated over 200,000 signatures in the past 24 hours.
 • ➥ Và một đơn kiến nghị online đã thu thập được hơn 200 nghìn chữ ký chỉ trong 24 giờ qua.
 • I can draw up a petition of complaint, accusing Randall of crimes against the Scottish people.
 • ➥ Tôi có thể viết một bản kiến nghị, tố cáo Randall vì tội đàn áp người dân Scotland.
 • A petition was prepared that was designed to bring a halt to the plans of the Witnesses.
 • ➥ Họ chuẩn bị đệ đơn thỉnh cầu nhằm mục đích ngăn cản các kế hoạch của Nhân-chứng.
 • On December 22, 2009, the petition exceeded the needed 10,000 signatures necessary to have the plates made.
 • ➥ Vào ngày 22/12/2009, đề nghị đã đạt được con số 10000 chữ ký cần thiết để làm tấm nhôm.
 • Following Matane's election, Kakaraya brought a petition to the Supreme Court of Papua New Guinea, seeking to invalidate the election.
 • ➥ Sau khi Matane nhậm chức, Kakaraya đã đưa đơn kiến nghị lên Tòa án Tối cao Papua New Guinea để tìm cách làm mất hiệu lực của cuộc bầu cử.
 • "Settlers met at Monticello to sign a petition asking Congress to create a separate territory north of the Columbia River".
 • ➥ Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2012. ^ “Settlers met at Monticello to sign a petition asking Congress to create a separate territory north of the Columbia River”.
 • In 1879 the editors of this magazine stated openly that they would “never beg nor petition men for support.”
 • ➥ Vào năm 1879, các chủ bút của tạp chí này công khai tuyên bố rằng họ “chẳng bao giờ xin hoặc thỉnh cầu ai ủng hộ cả”.
 • Mastronardo gathered 18,000 signatures in a petition drive, initially collecting them door to door and at a local food festival.
 • ➥ Sau đó, Mastronardo thu thập 18.000 chữ ký trong một chiến dịch kiến nghị, ban đầu bằng cách đến từng nhà và tham dự một hội chợ thực phẩm.
 • The petition, however, was signed by many of the others on the paper route and sent to the boy’s supervisors.
 • ➥ Tuy nhiên, tờ giấy than phiền đã được ký bởi nhiều người khác trên tuyến đường bỏ báo và đã gởi tới những người giám thị của đứa trẻ.
 • But if the vile countenance a-judges you a pure freak- - corrupted of flesh, befouled of soul- - there can be no petition.
 • ➥ Nhưng nếu tôi nhận thấy bà là một kẻ quái dị ghê tởm... có thể xác thấp hèn, và linh hồn mục ruỗng... thì bà sẽ không được phép kiến nghị.
 • The following day, 15 tribal councilors filed a petition to prevent the couple from filing their marriage certificate with the tribe.
 • ➥ Ngày hôm sau, 15 ủy viên hội đồng bộ lạc đã đệ đơn kiến nghị để ngăn chặn cặp vợ chồng nộp giấy chứng nhận kết hôn với bộ lạc.
 • Ruth lay near the man’s feet again, perhaps with a mind more at ease after he had responded to her petition so kindly.
 • ➥ Ru-tơ nằm lại nơi chân ông, có lẽ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi được ông tử tế đáp lại lời cầu xin.
 • The lawyers might file a clemency petition, they might initiate even more complex litigation, or they might not do anything at all.
 • ➥ Luật sư có thể đệ đơn khoan hồng, họ có thể tiến hành một vụ kiện tụng phức tạp hơn, hoặc có thể sẽ chẳng làm gì cả.
 • In reaction, the two other generals decided to petition for their own retirements to test Kangxi's resolve, thinking that he would not risk offending them.
 • ➥ Trước sự kiện đó, hai vị tướng kia cũng quyết định xin về hưu để thử phản ứng của Khang Hi, cho rằng ông ta sẽ không dám liều xúc phạm đến họ.
 • He never missed an opportunity to magnify his Father’s name, and he most fittingly began his model prayer with the petition: “Let your name be sanctified.”
 • ➥ Ngài không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tôn vinh danh Cha ngài, và ngài đã bắt đầu bài cầu nguyện mẫu một cách thích đáng với lời nài xin: “Danh Cha được thánh”.
 • We might plead for prosperity, and we receive enlarged perspective and increased patience, or we petition for growth and are blessed with the gift of grace.
 • ➥ Chúng ta có thể khẩn nài được thịnh vượng, và chúng ta có được cái nhìn xa hơn và kiên nhẫn hơn, hoặc chúng ta thỉnh cầu để được tăng trưởng và được ban phước với ân tứ, và ân tứ đó là ân điển.
 • In addition, the five newspapers will feature joint reports on Isaak's situation, and a joint petition was handed over to the Eritrean Embassy in Stockholm on 4 May.
 • ➥ Ngoài ra, 5 tờ báo cùng đăng chung các báo cáo về tình trạng của Isaak và một thỉnh cầu chung được trao cho Đại sứ quán Eritrea ở Stockholm ngày 4.5.2009.
 • Nielsen later filed its own petition for dismissal, writing that "NDTV attempts to transform a potential contract claim against TAM into tort and oral contract claims against the Nielsen defendants.
 • ➥ Nielsen sau đó đã nộp đơn thỉnh cầu miễn nhiệm riêng của mình, trong đơn viết rằng “NDTV có ý định biến một tuyên bố hợp đồng chống lại TAM trở thành sai lầm cá nhân và các hợp đồng bằng miệng để tuyên bố chống lại bị cáo Nielsen.
 • The editors of the Sun newspaper handed a petition bearing nearly 280,000 signatures to Home Secretary Michael Howard, in a bid to increase the time spent by both boys in custody.
 • ➥ Các biên tập viên tờ The Sun liền thu thập 280.000 chữ ký gửi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Michael Howard nhằm gia tăng thời gian quản thúc đối với 2 hung thủ.
 • Steve Lopez did a story on it and talked to the councilman, and one of the Green Grounds members, they put up a petition on Change. org, and with 900 signatures, we were a success.
 • ➥ Times nhận được tin, Steve Lopez viết một bài báo về nó, và bàn với ủy viên hội đồng. rồi một trong các thành viên của Những mảnh đất xanh gửi một tờ đơn kiến nghị trên Change. org. và với 900 chữ ký, chúng tôi đã thành công.
 • And together with them, we started a multi-layered approach, based on an on- and off-line signature petition, educational and inspirational presentations at schools and we raise general awareness at markets, festivals, beach clean-ups.
 • ➥ Và cùng bọn trẻ, chúng tôi bắt đầu tiếp cận nhiều tầng, dựa trên chữ ký kiến nghị trực tuyến và ngoại tuyến, thuyết trình về giáo dục và truyền cảm hứng tại các trường chúng tôi nâng cao ý thức chung về vệ sinh các khu chợ, lễ hội và bãi biển.
 • Kagoshima pressured Shō Tai to send a formal petition to Tokyo, asking for redress; the event would blossom into an international incident and eventually lead to the dispatch of a Japanese military expedition to Taiwan in 1874.
 • ➥ Kagoshima đã ép Shō Tai gửi một kiến nghị chính thức đến Tokyo, yêu cầu bồi thường; sự kiện phát triển thành một vấn đề quốc tế và cuối cùng dẫn đến việc gửi một đoàn quân Nhật Bản đến viễn chinh Đài Loan năm 1874.
 • The brutal shooting of workers marching to the Tsar with a petition for reform on 9 January 1905 (known as the "Bloody Sunday"), which set in motion the Revolution of 1905, seems to have pushed Gorky more decisively toward radical solutions.
 • ➥ Vụ bắn giết dã man những người công nhân tuần hành yêu cầu cải cách của Sa hoàng vào ngày 9 tháng 1 năm 1905 (được gọi là "Chủ Nhật đẫm máu"), dẫn tới cuộc Cách mạng năm 1905, dường như đã khiến Gorky trở nên chống đối chế độ Sa hoàng kịch liệt hơn.

Các từ liên quan khác