Proof là gì?

Proof là gì? Từ “proof” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “proof” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “proof” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ proof trong Tiếng Việt

@proof /proof/
* danh từ
- chứng, chứng cớ, bằng chứng
=this requires no proof+ việc này không cần phải có bằng chứng gì cả
=a clear (striking) proof+ chứng cớ rõ ràng
=to give (show) proof of goodwill+ chứng tỏ có thiện chí, biểu lộ, thiện chí
- sự chứng minh
=incapable of proof+ không thể chứng minh được
=experimental proof+ sự chứng minh bằng thực nghiệm
- sự thử, sự thử thách
=to put something to the proof+ đem thử cái gì
=to put somebody to the proof+ thử thách ai
=to be brought to the proof+ bị đem ra thử thách
- sự thử súng, sự thử chất nổ; nơi thử súng, nơi thử chất nổ
- ống thử
- bản in thử
- tiêu chuẩn, nồng độ của rượu cất
- (Ê-cốt) (pháp lý) sự xét sử (của quan toà)
- (từ cổ,nghĩa cổ) tính không xuyên qua được, tính chịu đựng
=armour of proof+ áo giáp đạn không xuyên qua được, áo giáp đâm không thủng
!the prouf of the pudding is in the eating
- (tục ngữ) có qua thử thách mới biết dở hay
* tính từ
- không xuyên qua, không ngấm; chịu đựng được, chống được, tránh được
=against any kind of bullets+ có thể chống lại được với bất cứ loại đạn gì, đạn gì bắn cũng không thủng
* ngoại động từ
- làm cho không xuyên qua được; làm cho (vải...) không thấm nước
@Chuyên ngành kinh tế
-bản in thử
-bằng chứng
-chứng cứ
-chứng minh
-giấy tờ chứng thực
-mẫu thử
-nồng độ rượu
-sự khảo nghiệm
-sự thử
-sự thử nghiệm
-tài liệu làm bằng
-tính chịu được
-tính không thấm qua được
-tờ in thử
-văn kiện chứng minh
@Chuyên ngành kỹ thuật
-ảnh in thử
-ảnh rửa thử
-bản bông
-bản dập trước
-bản in thử
-bản sao thử
-bằng chứng
-bít
-bít kín
-chứng minh
-không thấm
-kín
-sự chứng minh
-sự kiểm nghiệm
-sự kiểm tra
-sự thử
-sự thử nghiệm
-tẩm
-thấm ướt
-xảm
@Lĩnh vực: xây dựng
-không (xuyên) thấm
-trét chống thấm
Nghe phát âm từ “proof

Đặt câu với từ proof

Bạn cần đặt câu với từ proof, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • The car's bullet-proof, not politician-proof.
 • ➥ Chiếc xe này chống đạn chứ không chống tài xế dởm.
 • There's proof.
 • ➥ Có chứng cớ mà.
 • Proof of divorce?
 • ➥ Bằng chứng đã ly dị?
 • An elementary proof is a proof which only uses basic techniques.
 • ➥ Bài chi tiết: Chứng minh cơ bản Một chứng minh cơ bản là một chứng minh chỉ dùng các kỹ thuật cơ bản.
 • You're living proof.
 • ➥ Cô là bằng chứng sống.
 • There's no proof.
 • ➥ Không bằng chứng.
 • Proof of organisation address: A document showing proof of address must be submitted.
 • ➥ Bằng chứng về địa chỉ của tổ chức: Bạn phải gửi giấy tờ cho thấy bằng chứng về địa chỉ.
 • So you want proof before you let me go looking for the proof?
 • ➥ Cô muốn có bằng chứng trước khi cô cho phép tôi đi tìm bằng chứng à?
 • This is the proof!
 • ➥ Đây chính là chứng cứ hùng hồn nhất.
 • It's not blast-proof.
 • ➥ Không chống được bom mìn.
 • I want proof of life.
 • ➥ Tôi muốn bằng chứng.
 • To leak-proof your books.
 • ➥ Để bưng bít sổ sách cho ông.
 • Probabilistic proof, like proof by construction, is one of many ways to show existence theorems.
 • ➥ Chứng minh xác suất, cũng như chứng minh bằng dẫn chứng, là một trong nhiều cách chứng minh định lý sự tồn tại.
 • I'm looking at the proof.
 • ➥ Tôi đang kiếm chứng cớ đây.
 • And this is climate- proof.
 • ➥ Và nó không bị tác động bởi khí hậu.
 • Solid Proof of Jesus’ Resurrection
 • ➥ Bằng chứng vững chắc về sự sống lại của Chúa Giê-su
 • No proof, yet something stinks.
 • ➥ Không có bằng chứng, nhưng vẫn còn có một cái gì đó không ổn.
 • " The proof of our consummated love. "
 • ➥ Kỷ vật chứng minh mối tình trọn vẹn của đôi ta. "
 • The following proof illustrates this idea.
 • ➥ Cách chứng minh sau đây mô tả ý tưởng này.
 • It's living proof he was wrong.
 • ➥ Đó là bằng chứng thuyết phục nhất, ông ta đã sai!
 • It is also essential that proof of identity and proof of residency are also collected and filed.
 • ➥ Điều cũng cần thiết là bằng chứng về danh tính và bằng chứng cư trú cũng được thu thập và nộp.
 • Ask for proof that Angela's okay.
 • ➥ Hãy yêu cầu chúng đưa ra bằng chứng là Angela vẫn ổn.
 • It'll be proof you weren't dreaming.
 • ➥ Cái đó sẽ chứng minh rằng ông không bị ảo giác.
 • This is just proof of ownership.
 • ➥ Cái này chính là bằng chứng của quyền sở hữu đấy thôi.
 • He instructs, explains, and offers proof.
 • ➥ Người đó giáo huấn, giải thích và dẫn chứng.
 • What did that logical proof include?
 • ➥ Sự chứng minh hợp lý đó bao gồm những gì?
 • 23 What About Trinity “Proof Texts”?
 • ➥ 23 Các “Đoạn văn chứng cớ” cho thuyết Chúa Ba Ngôi thì sao?
 • Without proof, they can't hold me.
 • ➥ Không có bằng chứng thì họ không thể giam giữ tôi được.
 • These children are our living proof.
 • ➥ Những đứa trẻ này là bằng chứng sống của chúng ta.
 • The proof itself was a trade secret.
 • ➥ Công thức đó đến nay vẫn là một bí mật thương mại.
 • There is no physical proof of anything.
 • ➥ Không có lửa làm sao có khói.
 • But do not denounce him without proof.
 • ➥ Nhưng đừng tố giác ổng mà không có bằng chứng.
 • It's irrefutable proof that you were here.
 • ➥ Nó là bằng chứng không thể chối cãi rằng cô đã ở đây.
 • There is no irrefutable proof to the contrary.
 • ➥ Không có bằng chứng vững chắc nào chứng minh điều ngược lại.
 • Prayer and the Resurrection —Proof That God Cares
 • ➥ Lời cầu nguyện và sự sống lại—Bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm
 • Pro forma invoices are not proof of payment.
 • ➥ Hóa đơn chiếu lệ không phải là bằng chứng thanh toán.
 • What proof of his love —its greatest expression!
 • ➥ Hành động cao thượng ấy, gương yêu thương lớn nhất này,
 • Well, proof will come from pen and ink.
 • ➥ Bằng chứng phải là giấy trắng mực đen.
 • What proof of Jesus’ resurrection did Paul provide?
 • ➥ Sứ đồ Phao-lô đã cung cấp bằng chứng nào về sự sống lại của Chúa Giê-su?
 • It was proof of apprehension, as the lawyers say.
 • ➥ Đó là bằng chứng cho nỗi sợ hãi, mấy gã luật sư hay bảo thế.
 • Nothing will happen until we have proof of life.
 • ➥ Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi tôi thấy bằng chứng của sự sống.
 • Either offer proof of his wrongdoing... or be quiet!
 • ➥ Hoặc hãy cung cấp bằng chứng của tội lỗi hắn hay là im lặng!
 • Further proof comes from fourth-century church historian Eusebius.
 • ➥ Eusebius, sử gia của giáo hội sống vào thế kỷ thứ tư đưa ra một bằng chứng khác.
 • Jairus’ daughter became proof that the resurrection was possible
 • ➥ Con gái Giai-ru là bằng chứng cho thấy sự sống lại có thể xảy ra
 • But despite our verbal assurances, they wanted some proof.
 • ➥ Nhưng ngoài đảm bảo bằng lời, họ muốn một vài bằng chứng.
 • 1 - must hold proof of sufficient funds on arrival.
 • ➥ 1 - phải có bằng chứng đủ tài chính tại cửa khẩu.
 • and once again, I'm not doing a rigorous proof;
 • ➥ một lần nữa tôi nhắc lại, tôi sẽ không đưa ra chứng minh chặt chẽ
 • Either offer proof of his wrongdoing...... or be quiet!
 • ➥ Hoặc đưa bằng chứng về việc làm sai trái của ông ta...... còn không hãy im lặng!
 • Is that not proof that our union is favored?
 • ➥ Đó không phải bằng cớ chứng tỏ ta có duyên hay sao?
 • And I have proof that I am his widow.
 • ➥ Và tôi có chứng cứ tôi là góa phụ của ông ấy.
 • You just proof give I will take a look.

Các từ liên quan khác