Sênh tiền là gì

Sênh tiền là gì? Từ “sênh tiền” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “sênh tiền” trong Từ Điển Tiếng Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “sênh tiền” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ sênh tiền trong Tiếng Việt

senh tien- Thứ sênh có mắc tiền trinh vào.

Các từ liên quan khác

Các từ ghép với từ "sênh" và từ "tiền"

Đặt câu với từ sênh tiền

Bạn cần đặt câu với từ sênh tiền, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu chọn lọc dưới đây nhé.
  •   Nhìn chung, nhạc cụ này là một loại sênh có gắn những đồng tiền vào nên gọi là sênh tiền.

➥ Xem đầy đủ danh sách: mẫu câu có từ “sênh tiền“